เกี่ยวกับเรา

“เราเป็นหน่วยรับรองระบบมาตรฐานสากลที่ตรวจรับรองได้ทุกมาตรฐาน ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ”

ภายใต้สำนักงานใหญ่ B-Advancy UK ประจำประเทศไทย

about us

บี-แอดวานซี่ เซอติฟิเคชั่น (ประเทศไทย)
B-Advancy Certification (Thailand)

B-Advancy (Thailand) เป็นสำนักงานหน่วยรับรองระบบบมาตรฐานสากล และให้บริการธุรกิจอย่างยั่งยืนระดับโลก ภายใต้สำนักงานใหญ่ B-ADVANCY UK ประจำประเทศไทย

เราดูแลลูกค้าด้วยความจริงใจ เสมือนเป็นเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจและร่วมพัฒนาธุรกิจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดตามความต้องการของลูกค้า บริการทางธุรกิจที่ยั่งยืนของเราเพิ่มมูลค่าที่สำคัญให้กับการดำเนินงานของลูกค้าและรับประกันความยั่งยืนของธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

Vision

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ให้บริการด้านการอบรมพัฒนาบุคลากรของลูกค้า และการรับรองระบบมาตรฐานสากลทุกมาตรฐาน ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมที่เน้นการพัฒนาระบบงานของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

Mission

พันธกิจ

เพื่อมอบความเป็นเลิศในการพัฒนาระบบมาตรฐานการบริหารงาน ในทุกด้าน สู่ระดับสากลให้กับลูกค้า โดยมุ่งเน้นให้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ มุ่งเน้นนวัตกรรม ความซื่อสัตย์ ความเป็นผู้นำ การพัฒนาทักษะความรู้เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันด้านความสามารถของบุคลากร และช่วยพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมของลูกค้าให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าของเราด้วยความเป็นมืออาชีพ ซื่อสัตย์และจริงใจ

Core Values

ค่านิยมหลัก

ความเป็นเลิศ

ความเป็นเลิศ

ความเป็นเลิศในการบริการ คือ เป้าหมายสูงสุดของเรา

นวัตกรรม

นวัตกรรม

แนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-added) ที่ยั่งยืนให้กับลูกค้าของเรา
w

ความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์

เราให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจและสม่ำเสมอ

ความเป็นผู้นำ

ความเป็นผู้นำ

เราเป็นทีมที่มีวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) เดียวกัน

ความเคารพ

ความเคารพ

เราปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพและให้เกียรติอย่างไม่มีเงื่อนไข

การเรียนรู้

การเรียนรู้

เราเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นหน่วยรับรองระบบมาตรฐานสากลมืออาชีพ ระดับโลก ที่เป็นส่วนสำคัญในเส้นทางสู่ความสำเร็จของลูกค้า