การพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development)

การฝึกอบรม

Our Services

กลุ่มที่ 1

หลักสูตรอบรมมาตรฐาน :

 • Truly Listen With Heart
 • Communication Skills
 • Story telling
 • Transformational Leaders
 • Leadership Skills
 • Coaching Skills
 • Mindfulness

กลุ่มที่ 2

การโค้ชแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่ม :

 • Executive Coaching
 • Talent Coaching
 • Strength Coaching
 • Mindfulness Coaching

กลุ่มที่ 3

การให้คำปรึกษา :

 • Human resources
 • Culture/ Values
 • Mindfulness Program
 • KPI setting and performance appraisal
 • Competency development
เดือนหลักสูตรอบรมสถานที่อบรมลงทะเบียน
สค.-ธ.ค 2566หลักสูตร Integrated Management System(IMS) : ISO9001, and ISO14001In-house/ Publicดูเพิ่มเติม
สค.-ธ.ค 2566หลักสูตร การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ (Analytical Thinking skills for efficient problem solving)In-house/ Publicดูเพิ่มเติม
สค.-ธ.ค 2566หลักสูตรการชี้บ่งและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspects identification and assessment) (หลักสูตร 1 วัน)In-house/ Publicดูเพิ่มเติม
สค.-ธ.ค 2566หลักสูตรการชี้บ่งและประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspects identification and assessment) (หลักสูตร 2 วัน)In-house/ Publicดูเพิ่มเติม
สค.-ธ.ค 2566หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับปรุงงานด้วย QC Circle (QCC) (QC Circle Workshop)In-house/ Publicดูเพิ่มเติม
สค.-ธ.ค 2566หลักสูตร การควบคุมเอกสารและข้อมูลสารสนเทศ (Documented Information Controlling)In-house/ Publicดูเพิ่มเติม
สค.-ธ.ค 2566หลักสูตรการตรวจติดตามภายใน ISO 9001-2015 และ ISO 14001-2015In-house/ Publicดูเพิ่มเติม
สค.-ธ.ค 2566หลักสูตรข้อกำหนด ISO 9001-2015 และ ISO14001-2015In-house/ Publicดูเพิ่มเติม
สค.-ธ.ค 2566หลักสูตรข้อกำหนดIn-house/ Publicดูเพิ่มเติม